Cechy odpowiedzialności na zasadzie ryzyka

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do zakwestionowania prawidłowości ustaleń Sądu Okręgowego i w pełni je podzielił. Ustalenia te mają bowiem oparcie w zgromadzonym materiale dowodowym, zaś wyprowadzone wnioski nie naruszają zasady swobodnej oceny dowodów. Wszelkie elementy stanu faktycznego niniejszej sprawy zostały ustalone w oparciu o wszechstronną analizę materiału dowodowego, zgromadzonego zgodnie z przepisami procesowymi i poddanego kompleksowej ocenie, czemu Sąd pierwszej instancji dał wyraz w szczegółowych motywach zaskarżonego wyroku. Powzięte na tej podstawie wnioski nie budzą zastrzeżeń i zasługują na uwzględnienie, zatem ustalenia te Sąd Apelacyjny przyjął, jako podstawę swojego rozstrzygnięcia. Więcej >

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu jako odrębny rodzaj służebności została wprowadzona do kodeksu cywilnego dopiero z dniem 3 sierpnia 2008 r. ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731). Nie stanowi to jednak przeszkody dla ustalenia zasiedzenia takiej służebności, gdy wnioskodawca władał nieruchomością w zakresie odpowiadającym treści takiej służebności także w okresie gdy takiej służebności nie było formalnie w obrocie, jeżeli tylko spełnione zostały wymagane przez prawo, przesłanki zasiedzenia. Taki pogląd reprezentują też orzekające w sprawie Sądy. Więcej >

Niejasność umowy co do charakteru służebności

Zarzut rewizji nadzwyczajnej, że po stronie Skarbu Państwa zachodzi brak legitymacji biernej w niniejszym procesie, jest tylko częściowo uzasadniony. Jest on trafny o tyle, że skoro powodom w wykonywaniu przysługującej im – ich zdaniem – służebności przeszkadzał tylko pozwany M., będący użytkownikiem wieczystym obciążonej jakoby nieruchomości, to powodowie nie mieli podstawy do wytaczania powództwa przeciwko Skarbowi Państwa jako właścicielowi nieruchomości. Dlatego też błędne było zalecenie Sądu Wojewódzkiego nakazujące dopozwanie Skarbu Państwa. Jeżeli jednak już to się stało, przy czym Skarb Państwa kwestionuje prawo powodów, a więc solidaryzuje się ze stanowiskiem użytkownika wieczystego, który nie chce dopuścić do wykonywania służebności, to powodowie mają obecnie interes prawny w uzyskaniu wyroku skutecznego także względem Skarbu Państwa. Więcej >

Wykładni art. 119 traktatu i dyrektywy 76/207

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 119 traktatu WE (art. 117-120 WE zostały zastąpione art. 136-143 WE), jak również dyrektyw Rady: 75/117/EWG z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet (Dz.U. L 45, str. 19) oraz 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (Dz.U. L 39, str. 40). Więcej >